راهنمای ورود به سیستم

در این صفحه عناوین زیر سیستم هایی که شما به آن دسترسی دارید نمایش داده می شود که با کلیک برروی هریک از زیر سیستم ها می توانید وارد آن بخش از سیستم شوید.

در سمت راست صفحه منوها و صفحات مختلف سیستم را مشاهده می کنید که با کلیک برروی عنوان هر منو می توانید زیر منو های آن بخش را مشاهده نمایید. همچنین با کلیک برروی عنوان هر صفحه شما می توانید به فرم مربوط به آن صفحه دسترسی یابید.
نکته : در زمان هایی که با منوها کاری ندارید می توانید با کلیک روی آبکون منو را بطور موقت بسته و از کل فضای صفحه استفاده نمایید. در زمان لزوم با کلیک مجدد برروی آیکون منو را باز نمایید.